icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ลูกหมึกพิมพ์

ผ้าหมึกพิมพ์และลูกหมึกพิมพ์
รูปเทปพลาสติก สำหรับรัดกล่อง

รูปผ้าหมึกพิมพ์


รูปตัวอย่างการรัดกล่อง

รูปลูกหมึกพิมพ์

รูปตัวอย่างการรัดกล่อง

รูปลูกหมึกพิมพ์